Mecanica Fina si Nanotehnologii


Realizari ale studentilor 


Documentare program de studiiMECANICĂ FINĂ ȘI NANOTEHNOLOGII

1. Denumirea programului de studii conform cu nomenclatorul aprobat prin HG: Mecanică Fină și Nanotehnologii
2. Denumirea programului de studii în Limba Engleză: Precision Mechanics and Nanotechnologies
3. Instituția care a realizat autorizarea: ARACIS
4. Perioada ultimei evaluări: 2017-2022
5. Calificativul obținut: Încredere
6. Denumirea facultății organizatoare: Facultatea de Autovehicule Rutiere, Mecatronică și Mecanică
7. Persoana de contact: Prof.dr.ing. Cornel Brișancornel.brisan@mdm.utcluj.ro
8. Echipa care a întocmit raportul de evaluare internă/raportul de autoevaluare: Colectivul Departamentului de Mecatronică și Dinamica Mașinilor
9. Domeniul de studii universitare: Inginerie Mecanică
10. Durata: 4 ani (8 semestre)
11. Numar de credite: 240 credite ECTS

Misiunea programului de studiu Mecanica fina si nanotehnologii este de a pregati specialisti cu competente in proiectarea si dezvoltarea si exploatarea de produse complexe din domeniul mecanicii fine si respectiv din domeniul nanotehnologiilor.

Programul de studii Mecanica Fina si Nanotehnologii este administrat si condus la nivel de facultate cu sprijinul efectiv a Departamentului de Mecatronica si Dinamica Masinilor – MDM.

In elaborarea Planurilor de Invatamant s-au avut in vedere urmatoarele principii:
– dezvoltarea unui set de competente ce asigura absolventilor insertia rapida in piata muncii din tara si/sau din strainatate;
– asigurarea cunostintelor si deprinderilor necesare competentelor identificate;
– asigurarea calitatii proceselor si rezultatelor formative, in conditiile respectarii legislatiei, normativelor si standardelor nationale actuale;
– compatibilitatea planului de invatamant cu cele similare, existente pe plan international;
– valorificarea resurselor (umane, materiale, informationale, metodice) existente in Universitatea Tehnica din Cluj Napoca in sensul dezvoltarii laturii formative, pentru formarea de specialisti capabili sa dezvolte produse cu un inalt caracter interdisciplinar pentru piata din Romania;

Competentele pe care le formeaza acest program de studiu sunt:
a) Capacitatea de a dezvolta produse prin integrarea principiilor sociale, economice, tehnice si stiintifice in concordanta cu pastrarea calitatii mediului;
b) Aptitudini, deprinderi si abilitati pentru:
– organizarea si managementul proiectarii;
– folosirea tehnologiilor moderne de proiectare, proiectare asistata, utilizarea de softuri comerciale;
– optimizarea produselor existente, a proprietatilor tehnice si estetice;
– proiectarea functionala si constructiva a produselor;
– dezvoltarea de produse respectand principiile dezvoltarii durabile;
– promovarea de produse la nivelul comunitatilor;
– dezvoltarea de produse functie de cerintele impuse de client;
– lucrul in echipa, proiectarea bazata pe rezolvarea de probleme.

In prezent, absolventii programului de licenta Mecanica Fina si Nanotehnologii au posibilitatea de a-si aprofunda cunostintele in domeniu prin programele de masterat: Ingineria de precizie si mangementul calitatii, Ingineria sistemelor mecatronice, si altele.

Disciplinele din Planul de Invatamant al programului de studii de licenta Mecanica Fina si Nanotehnologii sunt grupate intr-o succesiune logica, ce tine seama de cunostintele anterioare ale studentilor. Aceste discipline sunt grupate in:
a) discipline fundamentale, corespunzatoare domeniului fundamental Ştiinte Ingineresti, menite sa ofere cunostintele de baza necesare intelegerii proceselor si sistemelor specifice;
b) discipline de domeniu, ce vizeaza formarea in domeniul Inginerie mecanica, a absolventilor ciclului de licenta, cu orientare interdisciplinara in dezvoltarea de produse cu un inalt grad de tehnicitate;
c) discipline de specialitate, care asigura competentele necesare dezvoltarii de produse de la cerintele impuse acestora pana la faza de prototip;
d) discipline complementare ce vin sa completeze profilul intelectual al absolventului;
e) discipline facultative care urmaresc largirea orizontului de cunoastere si de cultura generala precum si completarea competentelor in domeniul tehnologiilor informatice si ale specializarii de licenta.

Fisa Disciplinei furnizeaza informatii sintetice privind obiectivele disciplinei, continutul disciplinei (curs si aplicatii) si structurarea temporala, modalitatea de predare si de evaluare, bibliografia recomandata. De mentionat ca bibliografia recomandata prin programele analitice este accesibila studentilor fie prin instrumentele oferite de Biblioteca Universitatii, fie in Biblioteca Departamentului de Mecatronica si Dinamica Masinilor. Evaluarea rezultatelor invatarii, asa cum rezulta si din Fisele Disciplinelor (atasate) este realizata prin forme variate: examen, colocviu, prezentari deschise. Planul de Invatamant cuprinde stagii de practica pentru anii I, II si III de studii, a cate trei saptamani (90 de ore), in care studentii iau contact direct cu aspectele practice privind proiectarea si manufacturarea de produse industriale precum si aspecte legate de designul de produs. Derularea acestor stagii de practica se face dupa terminarea sesiunii de vara.

La inceputul anului IV studentii isi aleg tema lucrarii de finalizare a studiilor – Lucrarea de licenta, dintr-o lista propusa de catre catedra coordonatoare.